Miljöpolicy

Miljöpolicyn omfattar hela företagets verksamhet från affärs- och fastighetsutveckling till teknisk förvaltning och byggprojekt – oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som orsakar miljöpåverkan.

Huvudprinciper
Elof Hansson Fastigheter ser ett långsiktigt och heltäckande miljöarbete som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé. Vi betraktar lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring. Genom att minimera vår verksamhets miljöpåverkan bidrar vi till en hållbar utveckling och att de svenska miljökvalitetsmålen nås,

Riktlinjer och strategier
Miljöpolicyn förverkligas genom ett miljöprogram med övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade mål, aktiviteter och åtgärder för att nå målen. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

Förhållningssätt
– Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
– I alla beslut ska miljökonsekvenserna vägas in .
– Vi ska avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet, såväl personellt som finansiellt.
– Vi ska ständigt sträva efter att förbättra resursutnyttjandet samt att använda miljöanpassade material och metoder.

Medarbetare
– Vi ska stödja och uppmuntra medarbetarnas miljömedvetande och göra dem medvetna om sitt miljöansvar.
– Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.

Kunder/hyresgäster
– Vi ska möta och helst överträffa kundernas/hyresgästernas krav och förväntningar på vårt miljöarbete.
– Vi ska skapa förutsättningar för kunderna/hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
– Vi ska främja och uppmuntra kundernas/hyresgästernas miljömedvetande samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Partners/leverantörer
– Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa samma krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
– Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
– Vi ska vara öppna om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för vad som händer inom detta område.

 

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.