Miljö & Hållbarhet

MILJÖARBETE 2020

Under 2020 har Elof Hansson Fastigheter varit engagerat i det hållbarhetsarbete som pågår inom detaljplanen för Masthuggskajen. Masthuggskajen erhöll hållbarhetscertifiering enligt SGCB:s Citylab. Dessutom erhöll Masthuggskajen utmärkelsen ”årets Citylab projekt” av Swedish Green Buildning Awards.

Genom kontinuerlig och aktiv driftoptimering, utbyte av teknisk utrustning mm, har Elof Hansson Fastigheter sänkt sin värmeförbrukning med ca 115 Mwh, vilket motsvarar en sänkning med ca 13%. Bolaget har även minskat sin elförbrukning med ca 220 000 Kwh vilket motsvarar ca 15%.

Vid genomförd systemhandling för kontorsprojektet Global Business Gate, vilken blev färdigställd maj 2020, redovisades att byggnaderna uppfyller projektets miljömål/krav – ”Miljöbyggnad Silver”.

Inom befintligt fastighetsbestånd fortsätter arbetet med att utöka möjligheterna att sortera avfall och förpackningar. Ombyggnad av miljörum utreds för att eventuellt kunna utöka och förbättra sortering ytterligare. Förvaltaren ger hyresgästerna kontinuerlig återkoppling om processen.

Vid upprättande av projektkontor för Global Business Gate, inreddes lokalen med enbart återbrukade kontorsmöbler. Även teknikutrustning, köksutrustning mm var till största delen begagnat som återanvänds.

Andra överblivna möbler från kontor har genom återbruk lämnats till skolverksamhet i Räddningsmissionens regi.

För att säkerställa att allt material som används vid lokalanpassningar är godkända enligt BVB (Byggvarubedömningen), så sker redovisning i separata dokument vid slutbesiktningar.

 

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet såväl affärs- och fastighetsutveckling, teknisk förvaltning som byggprojekt; oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som ger upphov till miljöpåverkan.

Huvudprinciper
Elof Hansson Fastigheter ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé. Vi beaktar samhällets krav enligt lagar och förordningar och ska sträva efter ständig förbättring.

Riktlinjer och strategier
Som ett stöd i miljöarbetet och för att förtydliga våra värderingar har vi antagit nedanstående riktlinjer/strategier.

Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

 

 • Internt förhållningssätt
  – Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
  – Vi ska i möjligaste mån vid beslut beakta och väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.
  – Vi ska sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.

 

 • Medarbetare
  – Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos medarbetarna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.
  – Vi arbetar i möjligaste mån efter följande riktlinjer och rutiner;
  * Vid transporter och resor väljer vi om möjligt att bidra till minskandet av fossila bränslen. Vi väljer att i första hand att gå, cykla eller att använda kollektivtrafiken. Om vi väljer bilen väljer vi att i möjligaste mån att samåka. Vid resor som kräver flyg väljer vi om möjligt det mest klimatvänliga alternativet.
  * Vid dokumenthantering väljer vi i första hand att arbetat digitalt. Då vi har behov av att skriva ut dokument väljer vi i första hand att printa dubbelsidigt. Vi slänger inga papper i den vanliga papperskorgen utan är noga med att återvinna papper.
  * Vi sorterar matavfall och övriga fragment på kontoret. För detta finns speciella kärl inom fastigheten och vi bidrar i möjligaste mån.

 

 • Kunder/hyresgäster
  – Vi ska möta och helst överträffa hyresgästernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete.
  – Vi ska skapa förutsättningar för hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
  – Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetenheten hos hyresgästerna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

 

 • Intressenter
  – Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa motsvarande krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
  – Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
  – Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden.

HÅLLBARHETSARBETE

Elof Hansson Fastigheter tar ett naturligt och självklart ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är viktiga komponenter och förutsättningar för värdeskapande i både våra hyresgästers och vår egen verksamhet.

Ekologisk hållbarhet
Vi arbetar aktivt med att kontinuerlig minska resurs- och energiförbrukningen genom bland annat grön el, fjärrkyla och avfallssortering.

Ekonomisk hållbarhet
Vi utnyttjar befintliga personella, materiella och ekonomiska resurser effektivt.

Social hållbarhet
Våra fastigheter och lokaler ska vara trygga, öppna och tillgängliga för alla människor.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.