Miljö & Hållbarhet

MILJÖARBETE 2021

Elof Hansson Fastigheter har under 2021 fortsatt arbetet för att uppfylla visionen ”Always provide business partners with added and sustainable value”. Detta ska genomsyra allt vi gör och fokus ligger i att utveckla hållbara fastigheter, både vad gäller befintligt bestånd och från första steget i nya fastighetsutvecklingsprojekt.

All personal i fastighetsbolaget har under året genomgått miljöutbildning och en utredning avseende miljöcertifiering av en av fastigheterna i beståndet har genomförts.

Löpande sker arbete för att göra befintliga fastigheter energieffektiva, att öka användningen av hållbara och/eller återvunna material och att genomföra andra aktiviteter som reducerar vårt miljöavtryck.

Genom kontinuerlig och aktiv driftsoptimering och byte till bättre och modernare teknisk utrustning, har Elof Hansson Fastigheter sänkt förbrukningen av el med i genomsnittlig 7% samt minskat förbrukningen av fjärrkyla med ca 17% i befintliga fastigheter.

Vid ombyggnationer tar vi vara på material för återbruk, exempelvis dörrar, kök och porslin för återanvändning alternativ skänka till projekt i andra delar av världen. Vi har också skänkt begagnade möbler och inredning bland annat till Räddningsmissionens nystartade skola i Västra Frölunda. Med jämna mellanrum lämnas även bidrag till Räddningsmissionen för att stötta barn och vuxna som lever i utsatta livssituationer.

För den biologiska mångfalden har vi valt att ha egna bin på en av våra fastigheter på Första Långgatans tak vilka ger ca 100 burkar honung per år.

Vårt största fastighetsutvecklingsprojekt Global Business Gate, kommer att uppfylla miljömål/krav – ”Miljöbyggnad Silver” enligt Sweden Green Building Council. I projektet Global Business Gate har även en klimatstrategi för hållbart byggande arbetats fram vilken bland annat kommer att leda till att valet av fasadmaterial görs med hänsyn till miljöbelastningen.

Konsortiet som driver detaljplanen för Masthuggskajen, där är vi en de drivande parterna i arbetet att bidra till att omvandla Göteborgs stad till en än mer miljövänlig stad.  Masthuggskajen blev under 2020 blivit ”årets Citylabs projekt” i tävlingen Sweden Green Buidling Awards, vilket är en mycket prestigefull utnämning som kräver kontinuerligt arbete för att upprätthålla.

Elof Hansson Fastigheter – ”Always provide business partners with added and sustainable value”

 

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet såväl affärs- och fastighetsutveckling, teknisk förvaltning som byggprojekt; oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som ger upphov till miljöpåverkan.

Huvudprinciper
Elof Hansson Fastigheter ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé. Vi beaktar samhällets krav enligt lagar och förordningar och ska sträva efter ständig förbättring.

Riktlinjer och strategier
Som ett stöd i miljöarbetet och för att förtydliga våra värderingar har vi antagit nedanstående riktlinjer/strategier.

Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

 

 • Internt förhållningssätt
  – Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
  – Vi ska i möjligaste mån vid beslut beakta och väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.
  – Vi ska sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.

 

 • Medarbetare
  – Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos medarbetarna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.
  – Vi arbetar i möjligaste mån efter följande riktlinjer och rutiner;
  – Vid transporter och resor väljer vi om möjligt att bidra till minskandet av fossila bränslen. Vi väljer att i första hand att gå, cykla eller att använda kollektivtrafiken. Om vi väljer bilen väljer vi att i möjligaste mån att samåka. Vid resor som kräver flyg väljer vi om möjligt det mest klimatvänliga alternativet.
  – Vid dokumenthantering väljer vi i första hand att arbetat digitalt. Då vi har behov av att skriva ut dokument väljer vi i första hand att printa dubbelsidigt. Vi slänger inga papper i den vanliga papperskorgen utan är noga med att återvinna papper.
  – Vi sorterar matavfall och övriga fragment på kontoret. För detta finns speciella kärl inom fastigheten och vi bidrar i möjligaste mån.

 

 • Kunder/hyresgäster
  – Vi ska möta och helst överträffa hyresgästernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete.
  – Vi ska skapa förutsättningar för hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
  – Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetenheten hos hyresgästerna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

 

 • Intressenter
  – Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa motsvarande krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
  – Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
  – Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden.

 

HÅLLBARHETSARBETE

Elof Hansson Fastigheter tar ett naturligt och självklart ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är viktiga komponenter och förutsättningar för värdeskapande i både våra hyresgästers och vår egen verksamhet.

Ekologisk hållbarhet
Vi arbetar aktivt med att kontinuerlig minska resurs- och energiförbrukningen genom bland annat grön el, fjärrkyla och avfallssortering.

Ekonomisk hållbarhet
Vi utnyttjar befintliga personella, materiella och ekonomiska resurser effektivt.

Social hållbarhet
Våra fastigheter och lokaler ska vara trygga, öppna och tillgängliga för alla människor.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.