Miljö & Hållbarhet

MILJÖARBETE 2019

Elof Hansson Fastigheter arbetar ständigt med att hitta sätt att bidra till en bättre miljö och en hållbar stad, både för vårt befintliga bestånd och för våra kommande projekt.
Våra fastigheter finns idag i första hand inom området Masthuggskajen, likaså våra byggrätter och nya projekt.

Elof Hansson Fastigheter
Vid ombyggnationer i befintliga fastigheter har rutiner införts. Detta innebär bl a att allt material skall vara godkänt i Byggvarubedömningen.

Under 2019 har en första bikupa införskaffats och installerats på taket på vår fastighet på Första Långgatan. Denna bikupa bidrog med ca 30 kg honung (vilket motsvarar ungefär ca 130 burkar a 250 gram). Både Elof Hanssons anställda och de hyresgäster som fått ta del av skörden har visat stor uppskattning. Fler bikupor kommer att installeras under 2020.

Ett ständigt arbete pågår för att uppnå energiförbättringar och effektivisering och nu har förbrukningen av El, Fjärrvärme och Fjärrkyla minskat med 5 – 30 %. Återvinning och sortering av olika avfallsfraktioner sker dagligen och resultatet rapporteras till bolagets hyresgäster för att öka även deras medvetenheten. Internt följs förbrukningen av papper som används i printrar och kopiatorer, för att motivera medarbetare att minska användningen av papper och material.

Under 2020 kommer bolagets arbete med miljö och hållbarhet utvecklas ytterligare!

Global Business Gate
I utvecklings- och kontorsprojektet Global Business Gate, uppnås ”Miljöbyggnad Silver” i färdigställd systemhandlingsprojektering och projektet har även mycket bra förutsättningar att uppnå denna klassificering även vid färdigställandet av projektet.

Masthuggskajen
Inom konsortiet som driver utvecklingsarbetet med Masthuggskajen, fortsätter arbetet med City Labs, som är ett hållbarhetscertifieringssystem enligt SGBC – Swedish Green Building Council. Detaljplanen blev under 2018 certifierad för planeringsskedet. Under 2019 har konsortiet haft fokus på hållbarhetsfrågor i genomförandeskedet. Masthuggskajen är ett av pilotprojekten och ledande inom Citylabs. Inom konsortiet är det fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor nu när planen går in i genomförandefasen.

Under projekteringen är det extra fokus på mobilitetsfrågor, samlastning, gröna ytor, hantering av dagvatten mm.

 

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet såväl affärs- och fastighetsutveckling, teknisk förvaltning som byggprojekt; oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som ger upphov till miljöpåverkan.

Huvudprinciper
Elof Hansson Fastigheter ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé. Vi beaktar samhällets krav enligt lagar och förordningar och ska sträva efter ständig förbättring.

Riktlinjer och strategier
Som ett stöd i miljöarbetet och för att förtydliga våra värderingar har vi antagit nedanstående riktlinjer/strategier.

Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

 

 • Internt förhållningssätt
  – Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
  – Vi ska i möjligaste mån vid beslut beakta och väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.
  – Vi ska sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.

 

 • Medarbetare
  – Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos medarbetarna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.
  – Vi arbetar i möjligaste mån efter följande riktlinjer och rutiner;
  * Vid transporter och resor väljer vi om möjligt att bidra till minskandet av fossila bränslen. Vi väljer att i första hand att gå, cykla eller att använda kollektivtrafiken. Om vi väljer bilen väljer vi att i möjligaste mån att samåka. Vid resor som kräver flyg väljer vi om möjligt det mest klimatvänliga alternativet.
  * Vid dokumenthantering väljer vi i första hand att arbetat digitalt. Då vi har behov av att skriva ut dokument väljer vi i första hand att printa dubbelsidigt. Vi slänger inga papper i den vanliga papperskorgen utan är noga med att återvinna papper.
  * Vi sorterar matavfall och övriga fragment på kontoret. För detta finns speciella kärl inom fastigheten och vi bidrar i möjligaste mån.

 

 • Kunder/hyresgäster
  – Vi ska möta och helst överträffa hyresgästernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete.
  – Vi ska skapa förutsättningar för hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
  – Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetenheten hos hyresgästerna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

 

 • Intressenter
  – Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa motsvarande krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
  – Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
  – Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden.

HÅLLBARHETSARBETE

Elof Hansson Fastigheter tar ett naturligt och självklart ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är viktiga komponenter och förutsättningar för värdeskapande i både våra hyresgästers och vår egen verksamhet.

Ekologisk hållbarhet
Vi arbetar aktivt med att kontinuerlig minska resurs- och energiförbrukningen genom bland annat grön el, fjärrkyla och avfallssortering.

Ekonomisk hållbarhet
Vi utnyttjar befintliga personella, materiella och ekonomiska resurser effektivt.

Social hållbarhet
Våra fastigheter och lokaler ska vara trygga, öppna och tillgängliga för alla människor.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.