Miljö & Hållbarhet

MILJÖARBETE 2018

Under 2018 har Elof Hansson varit engagerat i det hållbarhetsarbete som pågår inom detaljplanen för Masthuggskajen. Detta görs bl a genom aktörsspecifika planer för de olika byggrätterna. Konsortiets uppsatta hållbarhetsmål har lett till att Masthuggskajen erhållit hållbarhetscertifiering enligt Steg 1 i Planeringsskedet, enligt SGBC:s (Swedish Green Building Council) Citylab. Masthuggskajen är det första stadsutvecklingsprojektet som certifieras enligt Citylab.

Under 2019 kommer Masthuggskajen fortsätta med att utvärdera en certifiering i Steg 2 i Genomförandeprocessen enligt Citylab.

Inom projekteringen av Elof Hansson Fastigheters största utvecklingsprojekt Global Business Gate, är målsättningen att uppfylla kraven för ”Miljöbyggnad Silver”, för detta arbete anlitas en miljökonsult.

Inom vårt befintliga fastighetsbestånd har vi sedan tidigare haft sortering av de mest förekommande fraktionerna, men sedan december 2018 har även våra hyresgästen getts förutsättningar för att sortera mat- och komposterbart avfall. Arbetet fortsätter under 2019 med utöka möjligheterna till bättre sortering samt med att effektivisera hanteringen.

Uppföljningen av mediaförbrukning (el, vatten och värme) har utvecklats och förbättrats. Numera kan vi på ett bättre sätt följa upp och styra våra medier.

En ny energideklaration/-kartläggning har genomförts på befintliga fastigheter. Som resultat av detta har företaget nu ännu bättre kontroll på vart energin tar vägen och kan därmed göra ”riktade” insatser för att spara energi

En av företagets riktlinjer, som vi kallar ”Internt förhållningssätt”, är genomgångna och uppdaterade. Den redovisar hur personalen skall förhålla sig till t ex print av dokument, användande av förbrukningsprodukter, vid resor, transporter mm

Under 2018 införskaffades abonnemang hos Styr & Ställ så att personalen kan genomföra företagets- och även privata resor inom staden utan att använda bil.

 

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn omfattar hela företagets verksamhet från affärs- och fastighetsutveckling till teknisk förvaltning och byggprojekt – oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som orsakar miljöpåverkan.

Huvudprinciper
Elof Hansson Fastigheter ser ett långsiktigt och heltäckande miljöarbete som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé. Vi betraktar lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring. Genom att minimera vår verksamhets miljöpåverkan bidrar vi till en hållbar utveckling och att de svenska miljökvalitetsmålen nås,

Riktlinjer och strategier
Miljöpolicyn förverkligas genom ett miljöprogram med övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade mål, aktiviteter och åtgärder för att nå målen. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

Förhållningssätt
– Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
– I alla beslut ska miljökonsekvenserna vägas in .
– Vi ska avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet, såväl personellt som finansiellt.
– Vi ska ständigt sträva efter att förbättra resursutnyttjandet samt att använda miljöanpassade material och metoder.

Medarbetare
– Vi ska stödja och uppmuntra medarbetarnas miljömedvetande och göra dem medvetna om sitt miljöansvar.
– Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.

Kunder/hyresgäster
– Vi ska möta och helst överträffa kundernas/hyresgästernas krav och förväntningar på vårt miljöarbete.
– Vi ska skapa förutsättningar för kunderna/hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
– Vi ska främja och uppmuntra kundernas/hyresgästernas miljömedvetande samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Partners/leverantörer
– Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa samma krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
– Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
– Vi ska vara öppna om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för vad som händer inom detta område.

 

HÅLLBARHETSARBETE

Elof Hansson Fastigheter tar ett naturligt och självklart ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är viktiga komponenter och förutsättningar för värdeskapande i både våra hyresgästers och vår egen verksamhet.

Ekologisk hållbarhet
Vi arbetar aktivt med att kontinuerlig minska resurs- och energiförbrukningen genom bland annat grön el, fjärrkyla och avfallssortering.

Ekonomisk hållbarhet
Vi utnyttjar befintliga personella, materiella och ekonomiska resurser effektivt.

Social hållbarhet
Våra fastigheter och lokaler ska vara trygga, öppna och tillgängliga för alla människor.

 

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.