Miljö & Hållbarhet

MILJÖARBETE 2017

Bolaget har under 2017 både utvärderat och omarbetat sitt miljöarbete. Både det arbete som genomförts och det kommande arbetet har sett över. Befintliga rutiner och policys har granskats och omarbetats i de fall behov funnits.

Företaget är engagerat i det hållbarhetsarbete som pågår inom detaljplanen för Masthuggskajen. Detta görs genom aktörsspecifika planer för de olika byggrätterna. Förutom konsortiets uppsatta miljömål arbetas det med en hållbarhetscertifiering enligt SGCB:s Citylab. Masthuggskajen är den första planen som ansöker om en certifiering. Detta arbete fortsätter under 2018.

Inom förvaltningen pågår löpande miljöarbete kontinuerligt enligt plan. Under 2017 gjordes bl a en insats med att omvandla en plantering, på gaveln på Första Långgatan 17, till en större cykelparkering. Våra hyresgäster har ett ökande behov av cykelparkeringar i och med att fler och fler anställda mer frekvent använder cykel som transportsätt.

Under 2018 kommer mycket av miljöarbetet bl.a. handla om de byggrätter som bolaget avser att upprätta. Utvärdering av vilken miljöklassningssystem som byggnaderna skall kommer att ske innan projekteringen fördjupas.

 

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn omfattar hela företagets verksamhet från affärs- och fastighetsutveckling till teknisk förvaltning och byggprojekt – oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som orsakar miljöpåverkan.

Huvudprinciper
Elof Hansson Fastigheter ser ett långsiktigt och heltäckande miljöarbete som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé. Vi betraktar lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring. Genom att minimera vår verksamhets miljöpåverkan bidrar vi till en hållbar utveckling och att de svenska miljökvalitetsmålen nås,

Riktlinjer och strategier
Miljöpolicyn förverkligas genom ett miljöprogram med övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade mål, aktiviteter och åtgärder för att nå målen. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

Förhållningssätt
– Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
– I alla beslut ska miljökonsekvenserna vägas in .
– Vi ska avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet, såväl personellt som finansiellt.
– Vi ska ständigt sträva efter att förbättra resursutnyttjandet samt att använda miljöanpassade material och metoder.

Medarbetare
– Vi ska stödja och uppmuntra medarbetarnas miljömedvetande och göra dem medvetna om sitt miljöansvar.
– Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.

Kunder/hyresgäster
– Vi ska möta och helst överträffa kundernas/hyresgästernas krav och förväntningar på vårt miljöarbete.
– Vi ska skapa förutsättningar för kunderna/hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
– Vi ska främja och uppmuntra kundernas/hyresgästernas miljömedvetande samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Partners/leverantörer
– Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa samma krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
– Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
– Vi ska vara öppna om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för vad som händer inom detta område.

 

HÅLLBARHETSARBETE

Elof Hansson Fastigheter tar ett naturligt och självklart ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är viktiga komponenter och förutsättningar för värdeskapande i både våra hyresgästers och vår egen verksamhet.

Ekologisk hållbarhet
Vi arbetar aktivt med att kontinuerlig minska resurs- och energiförbrukningen genom bland annat grön el, fjärrkyla och avfallssortering.

Ekonomisk hållbarhet
Vi utnyttjar befintliga personella, materiella och ekonomiska resurser effektivt.

Social hållbarhet
Våra fastigheter och lokaler ska vara trygga, öppna och tillgängliga för alla människor.

 

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.