Miljö & Hållbarhet

MILJÖARBETE 2018

Under 2018 har Elof Hansson varit engagerat i det hållbarhetsarbete som pågår inom detaljplanen för Masthuggskajen. Detta görs bl a genom aktörsspecifika planer för de olika byggrätterna. Konsortiets uppsatta hållbarhetsmål har lett till att Masthuggskajen erhållit hållbarhetscertifiering enligt Steg 1 i Planeringsskedet, enligt SGBC:s (Swedish Green Building Council) Citylab. Masthuggskajen är det första stadsutvecklingsprojektet som certifieras enligt Citylab.

Under 2019 kommer Masthuggskajen fortsätta med att utvärdera en certifiering i Steg 2 i Genomförandeprocessen enligt Citylab.

Inom projekteringen av Elof Hansson Fastigheters största utvecklingsprojekt Global Business Gate, är målsättningen att uppfylla kraven för ”Miljöbyggnad Silver”, för detta arbete anlitas en miljökonsult.

Inom vårt befintliga fastighetsbestånd har vi sedan tidigare haft sortering av de mest förekommande fraktionerna, men sedan december 2018 har även våra hyresgästen getts förutsättningar för att sortera mat- och komposterbart avfall. Arbetet fortsätter under 2019 med utöka möjligheterna till bättre sortering samt med att effektivisera hanteringen.

Uppföljningen av mediaförbrukning (el, vatten och värme) har utvecklats och förbättrats. Numera kan vi på ett bättre sätt följa upp och styra våra medier.

En ny energideklaration/-kartläggning har genomförts på befintliga fastigheter. Som resultat av detta har företaget nu ännu bättre kontroll på vart energin tar vägen och kan därmed göra ”riktade” insatser för att spara energi

En av företagets riktlinjer, som vi kallar ”Internt förhållningssätt”, är genomgångna och uppdaterade. Den redovisar hur personalen skall förhålla sig till t ex print av dokument, användande av förbrukningsprodukter, vid resor, transporter mm

Under 2018 införskaffades abonnemang hos Styr & Ställ så att personalen kan genomföra företagets- och även privata resor inom staden utan att använda bil.

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet såväl affärs- och fastighetsutveckling, teknisk förvaltning som byggprojekt; oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som ger upphov till miljöpåverkan.

Huvudprinciper
Elof Hansson Fastigheter ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé. Vi beaktar samhällets krav enligt lagar och förordningar och ska sträva efter ständig förbättring.

Riktlinjer och strategier
Som ett stöd i miljöarbetet och för att förtydliga våra värderingar har vi antagit nedanstående riktlinjer/strategier.

Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

 

 • Internt förhållningssätt
  – Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
  – Vi ska i möjligaste mån vid beslut beakta och väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.
  – Vi ska sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.

 

 • Medarbetare
  – Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos medarbetarna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.
  – Vi arbetar i möjligaste mån efter följande riktlinjer och rutiner;
  * Vid transporter och resor väljer vi om möjligt att bidra till minskandet av fossila bränslen. Vi väljer att i första hand att gå, cykla eller att använda kollektivtrafiken. Om vi väljer bilen väljer vi att i möjligaste mån att samåka. Vid resor som kräver flyg väljer vi om möjligt det mest klimatvänliga alternativet.
  * Vid dokumenthantering väljer vi i första hand att arbetat digitalt. Då vi har behov av att skriva ut dokument väljer vi i första hand att printa dubbelsidigt. Vi slänger inga papper i den vanliga papperskorgen utan är noga med att återvinna papper.
  * Vi sorterar matavfall och övriga fragment på kontoret. För detta finns speciella kärl inom fastigheten och vi bidrar i möjligaste mån.

 

 • Kunder/hyresgäster
  – Vi ska möta och helst överträffa hyresgästernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete.
  – Vi ska skapa förutsättningar för hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
  – Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetenheten hos hyresgästerna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

 

 • Intressenter
  – Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa motsvarande krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
  – Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
  – Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden.

HÅLLBARHETSARBETE

Elof Hansson Fastigheter tar ett naturligt och självklart ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är viktiga komponenter och förutsättningar för värdeskapande i både våra hyresgästers och vår egen verksamhet.

Ekologisk hållbarhet
Vi arbetar aktivt med att kontinuerlig minska resurs- och energiförbrukningen genom bland annat grön el, fjärrkyla och avfallssortering.

Ekonomisk hållbarhet
Vi utnyttjar befintliga personella, materiella och ekonomiska resurser effektivt.

Social hållbarhet
Våra fastigheter och lokaler ska vara trygga, öppna och tillgängliga för alla människor.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.