Miljö & Hållbarhet

MILJÖRAPPORT 2022

Elof Hansson Fastigheters fokus är att utveckla hållbara fastigheter, både vad gäller befintligt bestånd och från första steget i nya fastighetsutvecklingsprojekt och att våra hyresgäster ska vara nöjda.

Det innebär att vi ständigt arbetar för att göra våra fastigheter energieffektiva, ökar användningen av hållbara och/eller återvunna material, återbrukar i möjligaste mån material vid hyresgästanpassningar och ombyggnationer och genomför en mängd andra aktiviteter för att minska vårt miljöavtryck. Vi har under året bl a återbrukat, exempelvis dörrar, kök och porslin, och skänkt material till projekt i staden och andra delar av världen.

Genom kontinuerlig och aktiv driftsoptimering och byte till bättre och modernare teknisk utrustning, har Elof Hansson Fastigheter sedan mätningen 2021 ytterligare sänkt förbrukningen av el med i genomsnittlig 13% samt minskat förbrukningen av fjärrkyla med ca 8% i befintliga fastigheter.

Inom Elof Hansson-koncernen arbetar vi efter FN’s globala hållbarhetsmål. Inom fastighetsbolaget i första hand med målen; 11 – Sustainable Cities and Communities, 12 – Responsible consumption and production och 17 – Parternships for the goals.

Under 2022 har ett intensivt arbete med underlag för ansökan om SGBC’s Miljöbyggnad Idrift pågått. Ansökan för fastigheten 30:6 skickades in i slutet av 2022 och endast några få justeringar återstår tills fastigheten är certifierad. Under 2023 fortsätter vi arbetet för fastigheten 28:10.

För den biologiska mångfalden har vi bikupor på fastigheternas tak på Första Långgatan, dessa ger ca 200 burkar honung per år.

I vårt största fastighetsutvecklingsprojekt Global Business Gate strävar vi efter att certifieras enligt BREEAM (av Sweden Green Building Council) ”Very Good”, men målet är att uppnå nivån ”Excellent”. Global Business Gate har även arbetat fram en klimatstrategi för ett hållbart byggande.

I alla våra utvecklingsprojekt gör vi beräkningar av koldioxidbelastning och väljer miljövänliga material för att minska miljöpåverkan. Den så kallade Byggvarubedömningen är en faktadatabas där klimatpåverkan från olika material beräknas och dokumenteras. Denna databas används vid val av material för projektet. I samma databas kommer de byggmaterial som slutligen används i Global Business Gate att dokumenteras.

Vi ingår i de konsortie som ska förvandla Göteborgs stad till en mer miljövänlig stad. Stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen, är det första projektet som certifierats av Citylabs, utvecklat av Sweden Green Building Council.

Inom utvecklingen av området och detaljplanen för Masthuggskajen är vi också involverade i en mängd hållbarhetsprojekt. Betcreate 2.0 är ett projekt för en klimatneutral cement- och betongindustri och en av huvudprodukterna är klimatanpassad betong. Betong har en betydande klimatpåverkan och vårt kontorsprojekt Global Business Gate har en stor del av betong i sin konstruktion i både husets grund och stomme.

Elof Hansson Fastigheter – ”Always provide business partners with added and sustainable value”

 

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet såväl affärs- och fastighetsutveckling, teknisk förvaltning som byggprojekt; oavsett om det är medarbetare, entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som ger upphov till miljöpåverkan.

Huvudprinciper
Elof Hansson Fastigheter ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna leva upp till företagets uppdrag och verksamhetsidé. Vi beaktar samhällets krav enligt lagar och förordningar och ska sträva efter ständig förbättring.

Riktlinjer och strategier
Som ett stöd i miljöarbetet och för att förtydliga våra värderingar har vi antagit nedanstående riktlinjer/strategier.

Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet ska följas upp årligen och intressenterna informeras om resultatet.

 

 • Internt förhållningssätt
  – Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.
  – Vi ska i möjligaste mån vid beslut beakta och väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.
  – Vi ska sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.

 

 • Medarbetare
  – Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos medarbetarna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.
  – Vi arbetar i möjligaste mån efter följande riktlinjer och rutiner;
  – Vid transporter och resor väljer vi om möjligt att bidra till minskandet av fossila bränslen. Vi väljer att i första hand att gå, cykla eller att använda kollektivtrafiken. Om vi väljer bilen väljer vi att i möjligaste mån att samåka. Vid resor som kräver flyg väljer vi om möjligt det mest klimatvänliga alternativet.
  – Vid dokumenthantering väljer vi i första hand att arbetat digitalt. Då vi har behov av att skriva ut dokument väljer vi i första hand att printa dubbelsidigt. Vi slänger inga papper i den vanliga papperskorgen utan är noga med att återvinna papper.
  – Vi sorterar matavfall och övriga fragment på kontoret. För detta finns speciella kärl inom fastigheten och vi bidrar i möjligaste mån.

 

 • Kunder/hyresgäster
  – Vi ska möta och helst överträffa hyresgästernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete.
  – Vi ska skapa förutsättningar för hyresgästerna att medverka i miljöarbetet.
  – Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetenheten hos hyresgästerna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

 

 • Intressenter
  – Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa motsvarande krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
  – Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
  – Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden.

 

HÅLLBARHETSARBETE

Elof Hansson Fastigheter tar ett naturligt och självklart ansvar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är viktiga komponenter och förutsättningar för värdeskapande i både våra hyresgästers och vår egen verksamhet.

Ekologisk hållbarhet
Vi arbetar aktivt med att kontinuerlig minska resurs- och energiförbrukningen genom bland annat grön el, fjärrkyla och avfallssortering.

Ekonomisk hållbarhet
Vi utnyttjar befintliga personella, materiella och ekonomiska resurser effektivt.

Social hållbarhet
Våra fastigheter och lokaler ska vara trygga, öppna och tillgängliga för alla människor.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.